Клинични пътеки

Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация​ „Минерални бани“ – Полски Тръмбеш

работи със Здравната каса по следните клинични пътеки:

Болничен престой: до 20 дни годишно

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Продължително лечение и проследяване на състоянието на пациенти непосредствено след активно лечение по повод исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт, при които:

 • има остатъчни обратими явления, представляващи проблеми за здравето и чието разрешаване не може да се осъществи в домашни условия;
 • процесът на лечение не е приключил, но заболяването е след острата си фаза;
 • състоянието на пациента не е застрашено с морфологични и функционални увреждания на жизненоважни органи и системи;
 • изнените параметри и лабораторните показатели показват тенденция към подобряване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

Болничен престой: 10 дни

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Физикална тeрапия и рехабилитация на пациенти с родова травма на централната нервна система при:

 • образни данни (ултразвукови или КТ, или МРТ) за вътремозъчен кръвоизлив с различна топика и характер;
 • деца до 18 месеца с изоставане в двигателното развитие повече от 3 месеца;
 • деца с асиметрия на движенията и мускулен тонус с едностранна изразеност за горни и долни крайници.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

Болничен престой: 10 дни

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Физикална тeрапия и рехабилитация на пациенти с родова травма на периферната нервна система при:

 • при новородени с акинезия на единия горен крайник;
 • при новородени с клинични белези за асиметрия на спонтанната и провокираната двигателна активност на мускулатурата на раменния пояс;
 • при деца от 6 до 12 месеца с ЕМГ данни за увреда на периферен двигателен неврон;
 • при деца до 18 месеца с изоставане в двигателното развитие на единия горен крайник;
 • изоставане в двигателното развитие на грубата и фината моторика на горен крайник над 3 месеца;
 • изразени тонусови отклонения в мускулите на горен крайник;
 • намалена сила и обем на активни движения;
 • намалени по обем пасивни движения, контрактури и хипотрофия на горен крайник.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 • Направление за хоспитализация от ОПЛ;
 • Амбулаторен лист;
 • Документи  или решение на ТЕЛК, удостоверяващи заболяването.

още…

Болничен престой: 10 дни

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Физикална тeрапия и рехабилитация при пациенти с детска церебрална парализа и:

 • изоставане в двигателното, говорното или психическото развитие над 3 месеца;
 • изразени моно-, хеми-, квадри-, парапарези/парализи;
 • изразен дискоординационен синдром;
 • изразено нарушение на равновесието;
 • когнитивни и речеви нарушения при горепосочените синдроми.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 • Направление за хоспитализация от ОПЛ;
 • Амбулаторен лист;
 • Документи  или решение на ТЕЛК, удостоверяващи заболяването.

още…

Минимален болничен престой: 10 дни

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Физикална тeрапия и рехабилитация при пациенти с първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия и:

 • изоставане в двигателното развитие на грубата и фина моторика над 3 месеца;
 • изразени тонусови отклонения в мускулите на крайниците и трупа;
 • намалена сила и обем на активни движения;
 • намалени по обем пасивни движения, контрактури и хипотрофия на крайници.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 • Направление за хоспитализация от ОПЛ;
 • Амбулаторен лист;
 • Документи  или решение на ТЕЛК , удостоверяващи заболяването.

още…

Минимален болничен престой: 7 дни

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

 1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване:
 • определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;
 • изразени моно-, хеми-, квадри-, пара- парези/парализи;
 • изразен дискоординационен синдром;
 • изразен паркинсонов синдром.
 1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система в случаите на необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия и пациенти с трайно намалена трудоспособност над 70% по повод но основно заболяване.
 2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провеждащ амбулаторното диспансерно наблюдение на пациента и/или рехабилитацията.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 • Направление за хоспитализация от ОПЛ;
 • Специалист ФРМ;
 • Амбулаторен лист и Епикриза от проведеното болнично лечение.

още…

Минимален болничен престой: 7 дни ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ :  ЕМГ изследването със заключение, да бъде направено от лекар специалист по нервни болести  до края на шестия месец преди датата на хоспитализация по тази клинична пътека, удостоверено с фиш или отразено в епикриза от проведена хоспитализация.
 1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна система до 1 месец от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване и определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение.
 • изразен двигателен дефицит – моно-, парапарези/парализи;
 • данни за нервно-мускулно увреждане, установено с ЕМГ изследване;
 • данни за коренчева компресия, установени с EMГ или образно изследване (КАТ/ЯМР);
 • наличие на изразени мускулни контрактури, водещи до трудности в автономността;
 • вертебрален синдром (сколиоза, ригидност на паравертебралната мускулатура, болка, ограничение в движенията на гръбначния стълб и др.).
 1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход до 1 месец от приключване на лечението по основното заболяване.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:
 • Направление за хоспитализация и амбулаторен лист  от ОПЛ, или от Здравното заведение провело болничното лечение.

 1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания или увреди на периферната нервна система в случаите с необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия и пациенти с трайно намалена работоспособност над 70% по повод основното заболяване.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:
 • Направление за хоспитализация от ОПЛ;
 • Амбулаторен лист;
 • решение на ТЕЛК, удостоверяващ заболяването.

 1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна система, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провеждащ амбулаторното диспансерно наблюдение на пациента и/или  рехабилитацията.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:
 • Направление за хоспитализация;
 • Амбулаторен лист от специалиста по ФРМ провел амбулаторното лечение.

още…

Минимален болничен престой: 7 дни

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

 1. Оценка на сърдечно-съдовия риск и рехабилитационния потенциал на пациенти след проведено активно болнично лечение до 1 година след:
 • остър инфаркт на миокарда със или без инвазивна процедура;
 • сърдечна операция;
 • хирургично лечение на усложнения, свързани със сърдечната хирургия.
 1. Оценка по искане на специалиста провеждащ диспансерното наблюдение на пациента на сърдечно съдовия риск и рехабилитационния потенциал на пациенти след проведено болнично лечение с давност повече от 1 година по повод остър инфаркт на миокарда със или без инвазивна процедура, сърдечна операция, хирургично лечение на усложнения, свързани със сърдечната хирургия.
 2. Физикална терапия и рехабилитация съгласно индивидуална рехабилитационна програма.
 3. Наблюдение на общия и сърдечно-съдов статус и при необходимост лечение съгласно алгоритъм за медикаментозно и/или инстументално лечение.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 • Направление за хоспитализация от ОПЛ;
 • Амбулаторен лист и Епикриза от проведеното болнично лечение.

още…

Минимален болничен престой: 7 дни

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ :

Рентгенография или КАТ, или МРТ, или ехография на стави (с изкл. на артрозна болест) – се счита за валидна с давност до 24 месеца преди хоспитализацията), удостоверено с фиш или отразено в епикриза от проведена хоспитализация;

При диагнози с код М 51.1 (при радикулопатия, дължаща се на увреждане на междупрешленен диск) – с наличие на ЕМГ–данни за увреда (съгласно ЕМГ-изследване, направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията), удостоверено с фиш или отразено в епикриза от проведена хоспитализация; 

При наличие на Решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност по повод дефинитивно увреждане на опорно – двигателния апарат, не се изисква ренгенография.

Физикална терапия и рехабилитация на пациенти с:

 1. Заболявания на опорно-двигателния апарат до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване, посочени в блок „Кодове на болести по МКБ-1″ на клинична пътека (удостоверява се с приложена в ИЗ епикриза);
 • определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;
 • наличие на:

– изразен функционален дефицит поради намален обем на движение на големите стави и наличие на контрактури;

– затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност;

– развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.);

– изразен неврологичен дефицит – изразени парези/парализи в долните крайници;

 • претърпели големи и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 • Направление за хоспитализация и амбулаторен лист от ОПЛ, или от Здравното заведение провело болничното лечение.

Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания или увреди на опорнодвигателния апарат в случаите с необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия за едногодишен период и пациенти с трайно намалена работоспособност над 70% по повод на основно заболяване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 • Направление за хоспитализация и амбулаторен лист от ОПЛ.

Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ по искане на лекаря специалист, провеждащ амбулаторното лечение на пациента и/или рехабилитацията.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 • Направление за хоспитализация и  Амбулаторен лист от специалиста по ФРМ провел амбулаторното лечение.

още…